Hukuk Büromuz aşağıdaki alanlarda hizmet vermektedir.

 • Medeni Hukuk (Aile-Kişiler-Evlenme-Boşanma)
 • Miras Hukuku
 • Eşya Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • İş Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
 • İcra Takipleri
 • İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları
 • Borçtan Kurtulma (Menfi Tespit) ve ödenen Paranın Geri Alınması (İstirdat) Davaları
 • İmzaya ve Borca İtiraz (İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemesinin Yetkisine Giren Diğer Davalar)

 • İstihkak Davası
 • İnşaat Hukuku
 • Rekabet Hukuku
 • Sigorta Hukuku
 • Banka ve Finans Hukuku
 • Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku
 • Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar
 • Çevre Hukuku
 • Doğal Kaynaklar Hukuku
 • Tüzel Kişiler
 • İdare Hukuku
 • Vergi Hukuku
 • Yüksek Yargı Organları
 • Diğer Hukuki Yardımlar