Türk Vatandaşlığı

TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇİŞ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan yabancının/kişinin Türk vatandaşlığını kazanmasıdır.

 

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

1.Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet eden yabancılar,

2.Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile evli olan ve en az üç yıldan beri evliliği devam eden yabancılar,

3.Millî güvenlik ve kamu düzenine herhangi bir tehlike oluşturmamak şartıyla;

4.Türkiye’ye sanayi tesisi temin edilmesini sağlayan ya da ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, bilimsel, teknolojik, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği ile ilgili kanı uyandıran ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan yabancılar,

5.6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca oturum izni alanlar ve Turkuaz Kart sahibi yabancılar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan ya da bağımlı çocukları,
Vatandaşlığa alınması zaruri görülen yabancılar,

6.Göçmen olarak kabul edilen yabancılar,

7.Millî güvenlik bakımından tehlike oluşturacak bir durumu olmaması şartıyla Türkiye’de ikamet ettiği süreye bakılmaksızın, Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilecekler;

a.Çıkma izni alarak vatandaşlık hakkını kaybedenler ile vatandaşlıktan ıskat edilmiş kişiler
Anne ya da babaları nedeniyle vatandaşlığı kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme haklarını kullanarak Türk vatandaşlığını kazanabilirler,

b.Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, millî güvenlik ve kamu düzeni için bir tehlike oluşturmuyorsa, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.

c.Soy bağından ya da doğum yerinden dolayı;

1.Türkiye içinde ya da dışında olduğu fark etmeksizin Türk vatandaşı anne – babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşı olarak kabul edilir.
Türk vatandaşı anne ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşı olarak kabul edilir.

2.Türkiye içinde veya dışında evlilik birliği dışında Türk vatandaşı babadan olan ve yabancı anadan doğan çocuk, 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun hükümlerine göre, Türk vatandaşı babaya soy bağı ile bağlanması halinde doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanır.

3.Türkiye’de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşı olarak kabul edilir.
Türkiye’de bulunmuş çocuk aksi sabit olmadıkça Türkiye’de doğmuş sayılır.

 
Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları Nelerdir?

Türk Vatandaşlığı aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, kanun kapsamında Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlığı kazanabilir:
a.En az 2 Milyon ABD Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen yabancılar,
b.En az 1 Milyon ABD Doları tutarında taşınmaz satın alarak tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyduran ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen yabancılar,
c.En az 100 kişilik istihdam oluşturan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bu durumu tespit edilen yabancılar,
d.En az 3 Milyon ABD Doları tutarında mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalardan birine yatıran ve 3 yıl boyunca tutma şartı koyan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen yabancılar,
e.En az 3 Milyon ABD Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarından satın alan ve üç yıl tutmak şartı koyan, Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen yabancılar,
f.En az 1,5 Milyon ABD Doları tutarında girişim sermayesi yatırım fonu ya da gayrimenkul yatırım fonu katılma payı alan ve üç yıl süre ile elinde tuttuğu Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen yabancılar,
 
 
TÜRK VATANDAŞI OLMAK İÇİN NEREYE MÜRACAAT EDİLMELİDİR?
 
Vatandaşlığımızı kazanılması için yurt içinde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine ve istisnai olarak İçişleri Bakanlığına, yurt dışında ise temsilciliklerimize müracaat edilmelidir. Bizzat veya özel vekaletname ile bu işlemler başlatılır.
 
 
VATANDAŞLIĞA MÜRACAATTA İŞLEM SAFAHATLARI NELERDİR?

1.Dosya açılması ( form dilekçe düzenlenmesi)
2.İstenen evrakların incelenmesi ve varsa eksikliklerin tamamlanması ( sağlık raporu, ikamet süre yazısı, adli sicil kaydı, pasaport fotokopisi, doğum belgesi, fotoğraf, geçim belgesi, yabancının ülkesinden getirdiği belgeler, harç makbuzu vb. gibi)
3.Emniyet Müdürlüğü/Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tahkikata ilişkin rapor ve parmak izlerinin alınması,
4.Vatandaşlık inceleme komisyon toplantısına bizatihi iştirak,( eş dolayısıyla müracaatlarda eşlerin ikisi de katılmaktadır)
5.Toplantı neticesi dosyanın tamamlanması ve komisyonun görüşüyle birlikte Nüfus vatandaşlık Genel Müdürlüğüne gönderilmesi,
6.Kararın gelmesi ve yabancıya tebliği.