Makaleler

Kentsel Dönüşümde Vergi ve Harçların İadesi !

Kentsel dönüşümde alınan gayrimenkuller için ödenen tapu devir harçları geri alınabiliyor. Peki, kentsel dönüşüm tapu harcı iadesi nasıl alınır? İşte kentsel dönüşüm tapu harcı iadesi işlemleri.

Kentsel dönüşüm dahilinde inşa edilen yapılardan alınan evler için yatırılan tapu devir harçları ve müteahhitlerden daire satın alanların ödedikleri tapu harçları iade alınabiliyor. 

Harç muafiyetine rağmen, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan inşaatlardan müteahhidin veya arsa sahibinin 27 Temmuz 2014 tarihinden sonra tapuda işlemi yapılan daire satışında (ilk satış) ödenen tapu harçları (yüzde2 müteahhit/arsa sahibi/satıcı ve yüzde 2 alıcı/müşteri/üçüncü kişi) mahkeme kararlarına göre, geri iade alabilecek. Peki, kentsel dönüşüm tapu harcı iadesi nasıl alınır?

Kentsel dönüşüm tapu harcı iadesi işlemleri

1- Satış işlemi yapıldıktan sonra 30 günlük süre içerisinde ilgili vergi dairesine dilekçe ile başvurup ödeme dekontu, tapu fotokopisi, riskli yapı muafiyet yazısı, riskli yapı belgesi ve sözleşme (Arsa payı karşılığı veya diğer modellerle yapılmışsa o sözleşme) ekleyerek düzeltme talep edilebilir. 

2- Satış yapıldıktan sonra 30 günlük süre geçtikten sonra başvuru yapılacaksa eğer Gelir İdaresi Başkanlığına şikayet yoluyla başvurululabilir.

3- 30 günlük süre içerisinde başvuru Vergi Mahkemesi reddeder veya 30 günlük süre geçtikten sonra yapılan Gelir İdaresi başvurusu reddedilirse red tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde Vergi Mahkemesine dava açılabilir.

4- Vergi Dairesi veya Gelir İdaresi Başkanlığına yapılan başvuru red edildikten sonra 30 günlük süre içerisinde Vergi Mahkemesine dava açılabilir. 

Dava dilekçesine ek olarak:
a) Vergi Tahsil Alındısı
b) Tapu Senedi Fotokopisi
c) Riskli Yapı Belgesi
d) Riskli Yapı Muafiyet Belgesi
e) Sözleşme Örneği (Arsa Payı Karşılığı veya başka modellerle yapılmışsa o sözleşme) 

Tüm tüketiciler ve müteahhitlerin bu imkandan faydalanabilmek için satışın gerçekleştiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde bu davayı açmaları gerekiyor.

492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 57'nci maddesinde; "Tapu ve Kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanlar, tapu ve kadastro harçlarına tabidir." hükmü yer almış, (4) sayılı tarifenin 20(a) fıkrasında ise; Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden nispi harç ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Özel Kanun olan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 7'nci maddesinin 9'uncu fıkrasında; "Bu Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır." hükmü yer almaktadır. Yukarıda yer verilen yasa hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; gayrimenkullerin ivaz karşılığında devir ve iktisabının harca tabi olduğu, ancak 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun uyarınca yapılacak devir ve tescillerin ise tapu harcından müstesna olduğu, buna göre anılan kanun uyarınca yapılan kentsel yenileme uygulamalarının belirtilen istisnadan yararlanacağı sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un Uygulama Yönetmeliği'nin 16/9. fıkrasına 25.07.2014 gün ve 29071 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile eklenen "ç" bendi ile Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların ilk satışı, devir ve tescili işlemlerinin de vergi, harç ve ücret muafiyetlerinden yararlanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu konuda emsal kararlarımız mevcut olup, büromuzdan ve avukatlarımızdan yardım alabilirsiniz.