Makaleler

Koranavirüs (Covid-19) iş kazası sayılır mı?

İşçi açısından uygun çalışma koşullarını oluşturmak ve gerekli risk analizlerini yaparak kanunun ön gördüğü her nevi iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü olan işverenlere bu konuda önemli sorumluluklar düşmektedir.

İşveren tarafından salgından koruma ile ilgili tüm tedbirler alınmalıdır. Bu hususta Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası resmi makam ve diğer bilimsel otoriteler gerekli açıklamaları yapmış ve bunlarla ilgili bir dizi talimatnameleri bilgilendirme kitapçıkları ve tavsiye kararları yayımlanmıştır.

Çalışanlar arasındaki mesafe ayarlanmalı, işyeri hijyeni sağlanmalı, çalışanların şahsi hijyenlerini koruyabilmeleri açısından her türlü kolaylık sağlanmalı ve işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile birlikte eğitim/bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır.

Çalışanın koronavirüse maruz kalmasının iş kazası sayılıp sayılmayacağına dair en kritik husus illiyet bağının tespitidir. COVID-19 gerçek anlamda kendisini gizleyebilen bir virüs olup, özellikle kuluçka süresinde hiçbir belirti olmaksızın kişinin normal hayatına devam etmesine olanak da vermektedir. Kaldı ki bazı vakıalarda görüldüğü üzere kuluçka süresinden sonra dahi, taşıyıcıda herhangi bir belirti olmamasına rağmen virüsü başkalarına bulaştırabilmektedir.

Koronavirüs iş kazası sayılır mı?

 

Çalışan, çalışması sırasında enfekte olursa bu bir iş kazası kapsamında değerlendirilecektir. Çalışan işveren tarafından yurt dışına gönderilmiş ve 14 gün kuralına uyulmadan çalışmaya başlatılması sonrasında işyerinde vakıalar görülmeye başlandı ise muhtemelen illiyet bağı kurulacak ve olayın yine iş kazası olduğu kanısına varılacaktır.

İş yeri sınırları dışında, iş ile ilgili olmayan bir durumda enfekte olduğu tespit edilebilen bir çalışanın ise bu virüsü kapması iş kazası sayılamaz. Zira illiyet bağı yoktur.

Son olarak önemli hususlardan bir tanesi enfekte olmuş bir çalışanın çalışmaya devam etmesi ve diğer çalışanlara virüsü bulaştırması konusunda ortaya çıkmaktadır. Çalışan bu belirtileri göstermese dahi çalışma arkadaşlarına yayması durumunda, diğer çalışanlar açısından durum iş kazası olarak değerlendirilecektir.

SGK 7 Mayıs ta yer alan genelgesinde Koronavirüsü iş kazasından çıkarmış olmakla birlikte Koranavirüse yakalanan kişiler tarafından hayat normale döndüğünde iş kazası sebebiyle davalar açılabilecektir.

 

 

SGK Genelgesi 2020/12 – Koronavirüs Genelgesi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 96597630-010.06.02-E.5852699

Tarih: 07/05/2020

Konu : Koronavirüs (COVID-19)

GENELGE

2020/12

Bilindiği üzere; Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (COVID-19), çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm Dünya ülkelerini etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütünce pandemik (salgın) bir hastalık olarak ilan edilmiştir. Ülkemiz de söz konusu salgından olumsuz yönde etkilenmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 15 inci maddesinde;

“4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir.”hükmü yer almaktadır.

Buna göre; COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerekmektedir.